NL  -  FR  -  EN  -  DE

Gegevensbescherming, Copyright & Gedragsregels
 

Frans Mortelmans
   Copyright    ©   (Auteursrecht)

 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Mortelmans vzw.
 
Alle afbeeldingen zijn eigendom van de Stichting Mortelmans vzw, tenzij anders vermeld.
 

   Gedragsregels

Enkel wanneer deze website als bron vermeld wordt, of wanneer er een link naar onze site geplaatst wordt, kunnen we het kopiëren van inhoud toestaan. Daarenboven een gentlemen zou dit van te voren vragen.
 

Algemene verordening gegevensbescherming AVG - GDPR
 

De regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) is ook van toepassing op de Stichting Mortelmans vzw. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en verklaren hierbij steeds zorgvuldig en transparant om te gaan met de door u verstrekte persoonlijke gegevens.
Hieronder vindt u een korte uiteenzetting over onze verwerkingsactiviteit en de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.
 
Doeleinden
Uw persoonsgegevens houden wij bij om u te informeren over het aanbod van de vzw (meer bepaald de voorbije en toekomstige activiteiten, nieuwe boeken, postkaarten, …) door middel van omzendbrieven en uitnodigingen. Enkel de persoonsgegevens die nodig zijn om deze doeleinden te vervullen, worden ook effectief bewaard (zijnde uw volledige naam, adres, e-mailadres en eventueel uw telefoon- of Gsm-nummer).
 
Verstrekking aan derden
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is om onze doeleinden te bereiken. Zo doen wij beroep op een derde partij die uw adresgegevens op de enveloppes drukt, zodat u onze omzendbrieven en/of uitnodigingen per post kan ontvangen.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens en om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Wij gebruiken steeds een antivirusscanner, beveiligde bestanden, hanteren een wachtwoord en gebruikersnaam op de computersystemen en maken voldoende back ups om uw gegevens te beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.
 
Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, met het oog op de doeleinden waarvoor deze werden verstrekt. Persoonsgegevens die geen meerwaarde meer bieden, bijvoorbeeld wanneer u niet meer als lid intekent, worden niet langer dan vijf jaar bewaard.
 
Uw rechten
U heeft steeds het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij verbinden ons er vervolgens toe om uw gegevens meteen te bezorgen, aan te passen of op een permanente wijze te verwijderen uit onze systemen.
 
Klachten
Indien u een klacht heeft, dan willen wij u vragen om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. U heeft bovendien steeds het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Dit is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat uw gegevens op een correcte manier worden verwerkt.
 
Wij willen u hierbij vragen om ons toestemming te verlenen om de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken, teneinde u op de hoogte te houden van de voorbije en aankomende evenementen, alsook van onze nieuwe initiatieven om de Mortelmans familie nog meer op de kaart te zetten.

 

lfm logo